بنر معرفی چاکراها

توضیحات

بنر طراحی شده برای معرفی چاکراهای مختلف بدن و سنگ های مرتبط با هر چاکرا با ذکر خواص سنگ ها