لوگوی آگاتون

توضیحات

این لوگو برای فروشگاه سنگ های زینتی آگاتون با محوریت انار و سنگ زینتی طراحی شده است.