لوگوی ساگاردین

توضیحات

طراحی لوگوی بسته بندی خشکبار تحت عنوان ساگاردین