Streaming-in-Spark-Flink-and-Kafka

جریان داده در اسپارک، فلینک و کافکا

شاید شما نیز تاکنون توصیه های در مورد استفاده از هریک از این سه مورد را شنیده باشید. بد نیست پیش از انتخاب، مقاله ی زیر را که به مقایسه ی بین اسپارک، فلینک و کافکا می پردازد مطالعه کنید.